Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego

Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających

Zgodnie ze Statutem Jednostki Dominującej członkowie Zarządu są powoływani oraz odwoływani przez Radę Nadzorczą Jednostki Dominującej. Statut Jednostki Dominującej i oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jednostki Dominującej nie przewidują żadnych szczególnych uprawnień dla członków Zarządu w zakresie praw do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Opis działania organów zarządzających Jednostki Dominującej

Zarząd Jednostki Dominującej składa się z co najmniej dwóch członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych Członków Zarządu. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Jednostką Dominującą, za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut Jednostki Dominującej dla pozostałych władz Jednostki Dominującej. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin Zarządu, uchwalany przez Zarząd Jednostki Dominującej i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza składa się z pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Jednostki Dominującej. Kompetencje Rady Nadzorczej określone są w Statucie oraz w przepisach prawa, w tym w Kodeksie Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Zmiany statutu lub umowy Jednostki Dominującej

Zmiana Statutu Jednostki Dominującej odbywa się w trybie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych. Statut Jednostki Dominującej nie przewiduje w tym zakresie szczególnych postanowień.

Działania Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej

Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej posiada uprawnienia określone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. Tryb działania Walnego Zgromadzenia określony jest postanowieniami Statutu oraz regulaminu Walnego Zgromadzenia, dostępnego na stronie internetowej Jednostki Dominującej.

Akcje Jednostki Dominującej

Jednostka Dominująca nie emitowała akcji dających specjalne uprawnienia kontrolne, ponad to brak jest ograniczeń w wykonywaniu prawa głosu z akcji wyemitowanych przez Jednostkę Dominującą. Nie występują również żadne prawa związane z papierami wartościowymi emitowanymi przez Jednostkę Dominującą oddzielone od posiadania tych papierów wartościowych.
Statut Jednostki Dominującej ani inne wewnętrzne regulacje Jednostki Dominującej nie przewidują ograniczeń w przenoszeniu akcji Jednostki Dominującej. W związku z powyższym przenoszenie prawa własności akcji Jednostki Dominującej podlega wyłącznie ograniczeniom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji dotyczących rynku giełdowego.

Sprawozdania finansowe Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej

Sprawozdania finansowe Jednostki Dominującej i Grupy Kapitałowej są przygotowywane przez oddzielną komórkę organizacyjną. Wszystkie sprawozdania finansowe są przeglądane, weryfikowane i zatwierdzane na kliku szczeblach zarządzania co powoduje, że ryzyko w tym obszarze jest znacząco minimalizowane.

 

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego objętych dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r., za wyjątkiem poniższych zasad, które w sposób trwały są niestosowane przez Spółkę:

 

Zasada I.12

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 

Pfleiderer Grajewo S.A. nie stosuje wyżej opisanej zasady w związku z ograniczoną liczbą akcjonariuszy biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki. W opinii Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. niestosowanie powyższej zasady nie ma negatywnego wpływu na możliwość udziału akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach.

 

Zasada III.6

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Pfleiderer Grajewo S.A. nie stosuje powyższej zasady. W zakresie opisanym poniżej Spółka zapewnia udział niezależnego członka w składzie Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Spółki, przynajmniej: 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 9 członków, stanowią niezależni członkowie, to jest spełniający określone poniżej kryteria:

a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub organów zarządzających spółek zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,
b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub w spółkach zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,
c) nie są osobami bliskimi (małżonek, zastępny w linii prostej lub wstępny linii prostej) osób wchodzących w skład organów zarządzających Pfleiderer Grajewo S.A., lub spółki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.

 

Zasada IV.10

Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Pfleiderer Grajewo S.A. nie stosuje wyżej opisanej zasady w związku z ograniczoną liczbą akcjonariuszy biorących udział w walnych zgromadzeniach Spółki. W opinii Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. niestosowanie powyższej zasady nie ma negatywnego wpływu na możliwość udziału akcjonariuszy w walnych zgromadzeniach.

 

 

Informacja o stosowanej przez Pfleiderer Grajewo S.A. polityce różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

Pfleiderer Grajewo S.A. stosuje zarówno wobec członków władz Spółki jak i wobec kluczowych menedżerów grupy Pfleiderer Grajewo S.A. szeroko pojętą politykę różnorodności, dotyczącą zróżnicowania w szczególności w zakresie kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Należy podkreślić, że stanowiska kluczowych menedżerów w grupie Pfleiderer Grajewo S.A. są obejmowane zarówno przez mężczyzn jak i przez kobiety.

Celem stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności jest zapewnienie udziału w kierowaniu Spółką wykwalifikowanym menedżerom, o możliwie jak najbardziej zróżnicowanym doświadczeniu, przydatnym na danym stanowisku.

Ponadto celem realizowanej przez Pfleiderer Grajewo S.A. polityki różnorodności jest przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji. W szczególności w spółkach grupy przeciwdziała się dyskryminacji ze względu na pochodzenie, płeć, orientację seksualną, religię, światopogląd, niepełnosprawność oraz wiek.

 

Informacja o braku reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Spółka nie posiada odrębnej reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Spółka stosuje w tym zakresie zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Newsletter

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij